Obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja

W pierwszy wtorek Maja obchodziliśmy Święto uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku. Była to 231 rocznica wprowadzenia pierwszej w Europie, a drugiej na Świecie tak ważnego aktu prawnego. Ustawa Zasadnicza uchwalona przez Sejm Czteroletni miała za zadanie regulacje ustroju prawnego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. To właśnie ta Konstytucja wprowadzała w Polsce monteskiuszowski podział władzy, czyli podział na władze ustawodawcza, wykonawcza i sadownicza, oraz zniosła miedzy innymi liberum veto i wolna elekcje. Konstytucja 3 maja była niewątpliwie ogromnym osiągnieciem narodu polskiego, ponieważ z jednej strony broniła niezależności państwowej, a z drugiej dawała możliwości dalszego rozwoju. W tym ważnym dla Polski dniu, wraz z delegacja przemyskiej Platformy Obywatelskiej, złożyliśmy kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym uchwalenie tejże Konstytucji.

Poniżej przedstawiam Państwu tekst mojego wystąpienia z okazji Święta Konstytucji.

 

            "Pacta sunt servanda - umów należy dotrzymywać.

Ta stara rzymska zasada opiera się na nie tylko na dobrej wierze stron, ale winna być fundamentalną zasadą w każdym demokratycznym systemie prawnym.

To z jej zapisów wywodzi się Konstytucja - zbiór zasad, praw i obowiązków regulujących funkcjonowanie państwa, ale też jako forma umowy, którą my wszyscy, obywatele Rzeczypospolitej, zawarliśmy ze sobą.

Dotrzymywanie tej umowy jest najlepszym gwarantem naszych praw, wolności i równości.

Dziś waga i zasada nienaruszalności nabiera dużo większego znaczenia, kiedy obserwujemy łamanie wszelkich umów, praw i konwencji ze strony Rosji w trakcie zbrodniczej napaści na Ukrainę.

W tych burzliwych czasach gwarancją bezpieczeństwa militarnego Polski jest NATO, a stabilności gospodarczej Unia Europejska.

Ci, którzy podważają nasze sojusze, którzy chcieli i chcą nas wyprowadzać ze wspólnoty europejskiej realizują interesy obcego mocarstwa. Tego samego mocarstwa, które doprowadziło do upadku Konstytucji 3 Maja i wymazania Polski z mapy Europy na 123 lat.

Spotykając się co roku, w dniu 3-go maja, przed tym symbolicznym obeliksem, dajemy świadectwo tego, jak ważnym aktem prawnym jest Konstytucja.

Ale obok pamięci ważniejsza jest nasza powinność, by dotrzymywać jej zapisów i strzec przed tymi, którzy chcą ją instrumentalnie wykorzystywać do realizacji swoich interesów, zapominając o odpowiedzialności za naród i za Ojczyznę.

Jestem pewien, że siły demokratyczne i obywatelskie będą dobrymi strażnikami Ustawy Zasadniczej.

Vivat Konstytucja! Vivat Rzeczypospolita!".